Các nguồn cung cấp dịch vụ về thông tin kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam

Các nguồn cung cấp dịch vụ về thông tin kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam bao gồm:

 1. Bộ Khoa học và Công nghệ
 2. Tổng cục tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng
 3. Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh
 4. Trung tâm quốc gia về sở hữu trí tuệ
 5. Viện nghiên cứu
 6. Trường đại học
 7. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, và DNNVV
 8. Hiệp hội doanh nghiệp hoặc ngành nghề
 9. Nơi cung cấp máy móc và thiết bị
 10. Các doanh nghiệp khác
 11. Tư vấn doanh nghiệp
 12. Các chương trình tài trợ

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article