Mọi lĩnh vực trong cuộc sống, trong từng loại sản phẩm và dịch vụ hiện tại, và cả trong tương lai đều chứa đựng những thông tin ký thuật và công nghệ nhất định bới chúng là những yếu tố tạo nên đặc tính chất lượng của sản phẩm và dịch vụ đó.

Nhiều khi bạn có thể nhận biết được những thông tin này ngay khi sử dụng sản phẩm và so sánh với những những sản phẩm và dịch vụ khác. Nhưng nhiều khi bạn cũng không thể nhận biết được, và cũng thể hiểu rõ được.

Tuy nhiên, khi bạn đã đặt ra mục tiêu đổi mới hay phát triển sản phẩm và dịch vụ của bạn, bạn sẽ phải rất nghiêm túc để tìm hiểu chúng, xác định chúng, tìm chúng bằng cách liên hệ với các nguồn cung cấp thông tin, lựa chọn chúng với khả năng của bạn hay theo sự trợ giú của các tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyên ngành, và áp dụng chúng sao cho phù hợp với những nhu cầu và yêu cầu của khách hàng và luật định.

Ngoài có thể có được những hỗ trợ và khuyến khích về cung cấp thông tin TTI, bạn còn có cơ hội nhận được những khuyến khích khác của Chính phủ, của các tổ chức quốc tế cho hoạt động của mình như những khuyến khích kinh doanh, khuyến khích để đổi mới công nghệ, khuyến khích áp dụng phương pháp quản lý, hệ thống quản lý và xây dựng thương hiệu.   

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article