Cải thiện công việc SXKD thông qua quản lý chất lượng

Mô hình Hệ thống Quản lý chất lượng dựa trên quá trình

ISO 9000 là một áp dụng chung nhất của hệ thống tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn này được thiết kế để áp dụng với bất kỳ một loại hình kinh doanh hoặc tổ chức nào, với bất kỳ độ lớn nào của doanh nghiệp.

Trường hợp tham khảo về việc thực hiện ISO 220000:2005 tại một doanh nghiệp vừa

Nguyễn Thuỳ Chi là giám đốc điều hành tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm đông lạnh Delta trong 6 năm.

Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

“Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay "hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm"(HACCP) đã trở thành hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới.

Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

“Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay "hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm"(HACCP) đã trở thành hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới.

Học hỏi từ một ví dụ

Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã áp dụng và thực hiện ISO 9001:2000 đem lại những hiệu quả khác nhau. Một vài doanh nghiệp cho rằng nó có lợi đối với họ vì nhãn hiệu ISO được chấp nhận rộng rãi.

Lịch sử và quá trình phát triển của tiêu chuẩn ISO 9000: 2000

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) là tổ chức lớn nhất và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới về vấn đề đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất của cả khu vực tư nhân và nhà nước.

Đối xử với người cung cấp như với đối tác

Bạn không thể sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ trong chân không. Bạn cần phải dựa vào những người cung cấp, những người sẽ làm việc hoà thuận với bạn. Nếu bạn có thể đối xử với những người cung cấp như với đối tác và thiết lập mối quan hệ các bên cùng có lợi với họ, bạn sẽ tăng khả năng hoạt động kinh doanh thành công.

Sử dụng thực tế khi đưa ra quyết định

Chủ sở hữu và người quản lý của mỗi doanh nghiệp đều biết rằng những quyết định có hiệu quả đều dựa vào việc phân tích dữ liệu và thông tin.

Tạo 'sự tiến bộ' là một mục tiêu lâu dài

Một trong những nguyên tắc quan trọng của hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9000 là việc cải tiến không ngừng. Cải tiến liên tục việc thực hiện nên là một trong những mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp.

Quản lý công việc kinh doanh như một 'hệ thống'

Xác định, tìm hiểu và quản lý những quy trình kinh doanh có liên quan như một hệ thống sẽ góp phần phát triển tính hiệu quả và hiệu lực cho doanh nghiệp của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu.

12