Quản lý chất lượng trong công việc SXKD

Những tổ chức chứng nhận và tư vấn quốc tế và nội địa

Có rất nhiều các tổ chức chứng nhận quốc tế đang chính thức hoạt động tại Việt Nam. Bạn có thể liên hệ tới BVQI, DAS, ITS, ABS-QE, SGS, DNV, TUV Nord, TUV Rheiland, QMS, Global, Quacert, APA, …

Các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội

Các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội cũng sẵn sàng hợp tác với bạn trong các vấn đề liên quan đến chất lượng và quản lý.

Những dự án và trung tâm hỗ trợ

Hiện có nhiều dự án và trung tâm hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật, cho các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành lĩnh vực khác nhau về quản lý nói chung và quản lý chất lượng nói riêng. Nhiều dự án và trung tâm hỗ trợ trực thuộc các cơ quan của các bộ ngành.

Cơ quan Chính phủ - cấp quốc gia và địa phương

Việc liên hệ với các cơ quan của Chính phủ ở cấp quốc gia và địa phương sẽ giúp bạn không chỉ có những thông tin được cập nhật về tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chuyên ngành của bạn mà còn giúp bạn có thể tham gia vào những chương trình hỗ trợ.

Có chứng nhận cho QMS của bạn như thế nào?

Sau đây là các bước hướng dẫn để bạn có được chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng của bạn.

Hệ thống Chứng nhận và Công nhận

Phần này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin căn bản về hệ thống chứng nhận và công nhận về hệ thống quản lý chất lượng hiện nay ở Việt Nam.

Gíới thiệu về Chứng nhận và Công nhận

Trong phần này, bạn sẽ làm quen với khái niệm về công nhận và chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng.

Vai trò của Lãnh đạo cao nhất trong QMS

Bạn là lãnh đạo, là người quản lý cao nhất của doanh nghiệp, bạn có vai trò như thế nào trong QMS của doanh nghiệp?

Bạn có cần một Hệ thống Quản lý chất lượng?

Bạn đã thấy rằng quản lý và đảm bảo chất lượng không thể tách rời ra khỏi quản lý sản xuất kinh doanh, và là những công việc không hề đơn giản.

Ví dụ minh hoạ về Quản lý chất lượng dịch vụ

Thiết kế và quảng cáo là hoạt động chính của công ty SmartAd (*). Công ty cử các cán bộ của mình đến các khách hàng (thường là các công ty khác) để thuyết phục họ đăng quảng cáo trên một số báo hàng ngày có ở Hà Nội

123