Chất lượng và Pháp luật

Đáp ứng các quy định trong các tiêu chuẩn bắt buộc

Để thoả mãn các quy định trong các tiêu chuẩn bắt buộc, bạn nên lập một kế hoạch và hoàn thành tất cả các các hoạt động trong đó

Tiêu chuẩn kỹ thuật ngành

Giống như các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật ngành cũng được dựa trên cơ sở khoa học nhưng do các bộ tương ứng ban hành.

Ngành khác

Nhiều loại sản phẩm và hàng hóa khác yêu cầu phải có tiêu chuẩn bắt buộc phải áp dụng trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Đó là vắc xin, thuốc trừ sâu (bao gồm cả loại sinh học), tân dược, mỹ phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thức ăn thủy sản, trang thiết bị vận tải, thiết bị đo lường, và nhiều loại khác.

Hóa chất

Hóa chất, dù ở dạng hóa chất công nghiệp hay sản phẩm tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng mạnh tới sức khỏe con người và môi trường.

Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng có vai trò quan trọng đối với chất lượng các công trình xây dựng. Thiếu những quy phạm cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, người ta có thể sử dụng vật liệu không hiệu quả.

Thiết bị y tế

Rõ ràng rằng cần có những tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật bắt buộc đối với thiết bị y tế. Bạn càn liên hệ tới STAMEQ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, và/hoặc tới Chi cục Tiêu chuẩn và Chất lượng tại địa phương, và tới Bộ Y tế và sở y tế địa phương để có những tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc và tự nguyện đối với sản phẩm của bạn.

Nhựa và bao gói

Tương tự, bạn càn liên hệ tới STAMEQ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, và/hoặc tới Chi cục Tiêu chuẩn và Chất lượng tại địa phương để có những tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc và tự nguyện đối với sản phẩm của bạn.

Máy móc, trang thiết bị điện

Chế tạo máy móc và trang thiết bị điện yêu cầu cần được dựa trên những tiêu chuẩn bắt buộc, cả cấp quốc gia và cấp ngành. Về tổng thể, bạn cần liên hệ tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và/hoặc Chi cục đo lường chất lượng ở địa phương để có được tiêu chuẩn bắt buộc và tự nguyện quốc gia.

Thực phẩm và đồ uống

Sản xuất thực phẩm và đồ uống nhất thiết cần xem xét những tiêu chuẩn bắt buộc về điều kiện tiên quyết, như môi trường sạch tại nơi sản xuất, cấu trúc an toàn của nhà xưởng, bố trí thiết bị sản xuất đảm bảo chống ô nhiễm chéo, bao bì an toàn đối với thực phẩm, v.v.., về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với các thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm.

Đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc của khách hàng

Tiêu chuẩn bắt buộc có thể do khách hàng hay đối tác yêu cầu. Hãy liên hệ với họ về nhũng tiêu chuẩn bắt buộc cụ thể. Họ thường trình bày rất chi tiết cho bạn như thể họ dựa vào những điều này để có thể đánh giá được chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của bạn, tất nhiên cũng như năng lực của bạn.

12