Mục tiêu marketing là kết quả cụ thể của các hoạt động marketing. Mục tiêu marketing tốt sẽ tính đến những điểm mạnh, điểm yếu, môi trường hoạt động kinh doanh, và mục đích của công việc kinh doanh.

 

 

Hãy coi như mục tiêu kinh đoanh của bạn là tăng thị phần từ 7% đến 10% trong năm tới. Để đạt được mục tiêu kinh doanh nay, mục tiêu marketing của bạn phải bao gồm kế hoạch đưa các sản phẩm mới đến với những khách hàng bạn đã có hoặc phát triển sản phẩm đến những khu vực mới.

Các mục tiêu luôn phải đáp ứng tiêu chuẩn SMART:

  1. Tính cụ thể: một mục tiêu cụ thể, không phải là quá chung chung. 
  2. Đo lường được: một mục tiêu phải có sự thay đổi có thể nhìn được, ví dụ như tăng 15% doanh thu bán hàng
  3. Có thể đạt được: mặc dù mục tiêu không được quá dễ, nhưng cũng không thể quá khó đến mức không thể đạt được.
  4. Tính hiện thực: mục tiêu không thể là giấc mơ; doanh nghiệp của bạn cần phải có khả năng đạt được mục tiêu
  5. Giới hạn thời gian : Cần phải lên kế hoạch để mục tiêu có thể đạt được vào một ngày chính xác

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article