Thực hiện nghiên cứu thị trường

Thông tin cơ bản về nghiên cứu khách hàng

Bạn cần phải nhắm đến khách hàng là cá nhân và tổ chức. Bạn cũng cần phải thiết kế những câu hỏi riêng cho hai nhóm.

Tiến hành khảo sát thực địa

Sau khi bạn đã thu thập được các thông tin xuất bản từ những nguồn khác, bạn có thể phải tiến hành một vài cuộc khảo sát thực địa để có thể đưa ra được những quyết định quan trọng về thị trường, giá cả và sản phẩm của bạn.

Thông tin về xu thế thị trường và đối thủ cạnh tranh

Thị trường thường thay đổi theo một hướng nhất định.

Ví dụ sử dụng kết quả nghiên cứu thị trường trong marketing

Ông Hiếu quyết định sẽ đầu tư vào một trại nuôi rùa vào năm 2000. Ông đã chọn nuôi một loại rùa phổ biến trong khu vực, loại rùa có mai mềm

12