Quản lý vấn đề an toàn lao động và sức khoẻ người lao động

Giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khoẻ

Phần lớn các doanh nghiệp đều dễ mắc phải tai nạn, hoả hoạn hoặc ô nhiễm môi trường. Hệ thống quản lý sức khoẻ, an toàn và môi trường sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này và những trường hợp khẩn cấp.

Thông báo cho nhân viên

Chính sách an toàn, sức khoẻ lao động và môi trường phải là một hướng dẫn thiết thực cho việc làm thế nào để kiểm soát an toàn, sức khoẻ lao động và môi trường trong doanh nghiệp của bạn.

Tạo một nơi làm việc an toàn và lành mạnh

Tất cả các doanh nghiệp đều phải chịu trách nhiệm pháp lý để đảm bảo an toàn và sức khoẻ của nhân viên và những người khác bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của doanh nghiệp của bạn, ví dụ như khách hàng hoặc người cung cấp.

An toàn và sức khoẻ lao động tại nơi làm việc và Luật pháp

Bạn có trách nhiệm đối với sức khoẻ lao động và an toàn của mọi người bị ảnh hưởng bởi công việc kinh doanh của bạn.

An toàn và sức khoẻ lao động tại nơi làm việc và Luật pháp

Bạn có trách nhiệm đối với sức khoẻ lao động và an toàn của mọi người bị ảnh hưởng bởi công việc kinh doanh của bạn.

Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy

Theo Luật phòng cháy chữa cháy tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều phải thành lập và đào tạo các tổ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở