Động cơ thúc đẩy có thể giúp bạn tuyển dụng và giữ lại được những nhân viên có năng lực, trao thưởng cho công tác thực thi và hiệu suất làm việc.

Động cơ làm việc có thể được xác định dựa trên cấp độ và sự kiên trì về sinh lực và sự cam kết trong việc thực hiện công việc được giao và các trách nhiệm đối với công việc để công việc được hiệu quả theo chiến lược của tổ chức. Các công cụ khuyến khích nhân viên có thể là các khoản được trả bằng tiền và không phải bằng tiền. Bạn cũng có thể áp dụng hình thức khuyến khích cá nhân và nhóm làm việc.

Bản hướng dẫn này sẽ giúp những người sử dụng lao động hiểu được lợi ích của việc khuyến khích nhân viên khi đưa ra những lựa chọn có thể đáp ứng khác nhau. Ngoài ra, nó cũng nhìn nhận việc quyết định xem đưa ra cái gì và giám sát

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể thu thập thông tin từ các phần sau:

  • Điều gì khuyến khích nhân viên làm việc?
  • Khuyến khích nhân viên bằng việc đưa ra các mục tiêu
  • Khuyến khích nhân viên bằng việc tạo ra một môi trường làm việc dễ chịu
  • Khuyến khích nhân viên bằng việc áp dụng một hệ thống trao thưởng và khiển trách
  • Khuyến khích nhân viên bằng việc xây dựng nhóm làm việc
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article