Nhân viên của bạn có thể được khuyến khích kh họ biết rõ ràng về mục tiêu nào đã thu hut họ vào làm việc cho công ty của bạn.

Để khuyến khích nhân viên  bằng việc đưa ra các mục tiêu, bạn cần quan tâm hơn nữa những hoạt động dưới đây:

 • Đưa ra các mục tiêu kinh doanh của công ty một cách rõ ràng. Khi đã đồng ý các mục tiêu thực thi với nhân viên của mình, trước tiên cần xem xét các mục tiêu của toàn công ty. Kh tham gia vào việc xây dung các mục tiêu của công ty, họ sẽ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình để đạt được cac smục tiêu đóvà tham gia vào công tác hỗ trợ bạn trong việc phat triển công ty. Sau đó, đưa ra các các mục tiêu của công ty cho nhân viên và xác định những lợi ích mà họ có thể có được khi quyết định làm việc cho công ty bạn.

Một số công ty phân biệt giữa các mục đích mà áp dụng đối với toàn bộ công ty và các mục tiêu mà có thể áp dụng đối với các cá nhân. Một mục tiêu đưa ra có thể làm tăng việc bán hàng bằng một số phần trăm nhất định qua một giai đoạn là 12 tháng. Mục tiêu của một nhân viên có thể là mang lại một khác hàng trong một tháng trong suôt giai đạn 12 tháng.

Các bước dưới đây có thể giúp bạn đưa ra các mục tiêu thực thi:

 • Phân chia việc kinh doanh thành nhều lĩnh vực khác nhau như: bán hàng, sản xuất và hành chính. Những lĩnh vực này thường dược gọi là những lĩnh vực kết quả chủ chốt (KRA).
 • Nghiên cứu bản mô tả công việc của nhân viên một cách tỉ mỉ và quyết định KRA nào phù hợp với công việc – có thể xẽ có sự chồng chéo một số KRA khác nhau.
 • Trong mỗi môt KRA tương ứng, hãy tìm ra một số mục tiêu tương ứng đối với nhân viên.

Để chắc chắn các mục tiêu là có ích, bạn có thể sử dụng hệ thống SMART. Điều này có nghĩa là chắc chắn được bầt kỳ mục tiêu nào dưới đây:

 • Cụ thể
 • Có thể đo lường được
 • Có thể đạt được
 • Mang tính thực tiễn
 • Dựa vào thời gian

Chẳng hạn như thay vì “tăng sản lượng bán hàng” như là một mục tiêu đối với nhân viên bán hàng, bạn có thể đưa ra mục tiêu “tăng sản lượng bán hàng đói với các khách hàng mới khoảng 10% trong 6 tháng tới”.

Điều này nhằm vào các khách hàng mới nói riêng vì vậy nó là cụ thể. Việc đưa raviệc tăng phần trăm sản lượng là có thể đo lường được. Nó nằm trong khuôn khổ vai trò của nhân viên, vì vậy là có thể đạt được, và dựa trên các điều kiện thị trường và kinh doanh, nó sẽ là mang tính thực tiễn. Và giới hạn trong khoảng thời gian 6 tháng nghĩa là dựa vào yếu tố thời gian.

Khi thực thi khó có thể đo lường

Nếu các kết quả không dễ dàng xác định dược số lượng, hãy thử một hệ thống mà điểm số mà nhân viên gàng được từ một đến sáu dựa trên năng lực của họ trong từng lĩnh vực cụ thể. Đó là:

 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng là việc theo nhóm
 • Khả năng sáng tạo
 • Tính linh hoạt

Mục tiêu đối với nhân viên để đạt đwcj việc tăng tỷ số của nhân viên.

 1. Đào tạo họ làm thế nào để đưa ra các mục tiêu SMART
 2. Thảo luận với nhân viên về các mục tiêu và giúp họ tìm ra cách thức để phù hợp với các mục tiêu cá nhân và mục tiêu của công ty.
 3. Hỗ trợ nhân viên về các điều kiện vật chất để đạt được mục tiêu của họ cũng như các mục tiêu của công ty
 4. Thảo luận với nhân viên để tìm ra cách thức tốt nhất để đạt được mục tiêu của họ và mục tiêu của công ty.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article