Một hệ thống trao thưởng và khiển trách có thể là đủ để khuyến khcíh nhân viên của bạn. Các nhân vên được khuyến khích rất có thể sẽ làm việc chăm chỉ hơn và hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể kết hợp hệ thống trao thưởng và khiển trách đối với việc ra quyết định vêf lương, thưởng và các hình thức khích lệ nhân viên như là các chương trình được đóng góp cồ phần.

Các hệ thống trao thưởng là có mối quan hệ rất gần gũi nhưng việc xem xét  để thực thi chúng lại là thông qua các phỏng ván đơn lẻ. Mặt khác, vấn đề tiền có thể làm vẩn đục vấn đề thực thi.

Lựa chọn một phương thức

Bạn sẽ thiết lập một hệ thống trao thưởng có liên hệ với hệ thống đánh giá.

Thưởng một lần – dựa trên sự kết hợp của phần trăm lương và mức độ nhân viên đạt được mục tiêu trong năm.

Tăng lương – dựa trên mức thực thi tổng thể, chẳng hạn như:

  • Dưới mức trung bình – không tăng lương
  • đạt mức trung bình – tăng lương 2%
  • Trên mức trung bình – tăng lương 3%
  • Thực thi xuất sắc – tăng lương 5%

Cần xem xét việc trao thưởng cho nhân viên bằng việc chia cổ phần trong công ty – việc họ thực thi càng tốt thì số lượng cổ phần càng nhiều. Điều này có nghĩa là nó nằm trong lợi ích về mặt tài chính cho công ty để thực hiệ và giá cổ phiếu sẽ tăng.

Thực thi tốt và sự sẵn lòng đảm nhận thêm trách nhiệm có thẻ buộc bạn phảI xem xét việc thăng chức cho một nhân viên.

Việc xem xét trao thưởng có thể là một cách rất hiệu quả nhằm khuyến khích nhân viên nhưng phảI hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, chúng cũng có thể đem lại kết quả ngược với sự mong đợi nếu như việc quan tâm không thích đáng. Có thể là nguyên nhân gây tranh chấp nếu nhân viên nhận thấy rằng một số đối tượng được trao thưởng nhiều hơn so với các đồng nghiệp khác. Bạn cần giám sát các chương trình trao thưởng một cháh cẩn thận để đảm bảo rằng chúng sẽ cs những tác đọng như bạn đã mong đợi.

Chúng phải công bằng, và tất cả nhân viên cần được dối xử công bằng. Cần có sự quan tâm đặc biệt mầ việc trao thưởng không có sự phân biệt đối với các nhân viên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article