Bạn có thể xem xét những giai đoạn dưới đây trong việc phát triển nhóm làm việc trong công ty của mình
  • Xem xét các tiến độ kinh doanh cho đến thời điểm đó và quyết định hướng đI của nó.
  • Đo lường việc thực thi trên thị trường đối với các đối thủ cạnh tranh của bạn, phân tích các điẻm mạnh, điểm yếu, cơ họi và thách thức, nói chung được gọi là phân tích SWOT để xác định khoảng trống giữài vị trí mà doanh nghiệp đang ở và cáI đích mà doanh nghiệp đang hướng tới. 
  • Phân tích mà doanh nghiệp cần và xem xét các điểm mạnh và điểm yếu nào mà cá nhân bạn đưaàra. .
  • Học hỏi các kỹ năng và tham vọng của nhân viên và xem xét các kỹ năng khó xác định hơn như là chất lượng lãnh đạo. 
  •  Đưa ra các ưụ tiên về việc giành được các kỹ năng còn thiếu và phân tích sự thích hợp của các kỹ năng sẵn có của các nhân viên đối với yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Đưaàra chương trình phát triển nhân viên để có thể bổ sung nhu cầu các ký năng còn thiếu và xem xét việc bố trí lại các trách nhiệm để tạo ra một nhóm xác thực hơn là một nhóm các nhà quản lý riêng rẽ.
  • Kiểm tra lại các khoảng trống về các kỹ năng.
  • Xem xét những lựa chọn như là các nhà tư vấn, ngồn lực bên ngoài, nhân viên hợp đồng, vv với việc phân tích chi phí/ lợi nhuận.
  • Thưc hiện việc tuyển dụng nhân viên thường xuyên – rất có thể đây là cách tốt nhất để lập kế hoạch tiên phong trong việc tuyển dụng cho các vị trí trong tương lai và lường trước những khoảng trồng về kỹ năng.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article