Cải thiện năng lực làm việc cho nhân viên của bạn

Điều gì khuyến khích nhân viên làm việc?

Cách thức mà nhân viên của bạn cảm nghĩ về công việc của họ và nơi làm việc của họ xác định việc họ được khuyến khích như thế nào. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa việc thoả mãn công việc và năng suất làm việc.

Điều gì khuyến khích nhân viên làm việc?

Cách thức mà nhân viên của bạn cảm nghĩ về công việc của họ và nơi làm việc của họ xác định việc họ được khuyến khích như thế nào. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa việc thoả mãn công việc và năng suất làm việc.

Khuyến khích nhân viên bằng việc đưa ra các mục tiêu

Nhân viên của bạn có thể được khuyến khích kh họ biết rõ ràng về mục tiêu nào đã thu hut họ vào làm việc cho công ty của bạn.

Khuyến khích nhân viên bằng việc tạo ra một môi trường làm việc dễ chịu

Hầu hết các nhân viên đều mong muốn làm việc cho các công ty mà có được môi trường làm việc tốt và dễ chịu. Nhân viên sẽ cảm they thoải mái hơn nếu họ có thể có được các mối quan hệ tốt dẹp với các đồng nghiệp của mình và họ dược tôn trọng

Khuyến khích nhân viên bằng việc áp dụng một hệ thống trao thưởng và khiển trách

Một hệ thống trao thưởng và khiển trách có thể là đủ để khuyến khcíh nhân viên của bạn. Các nhân vên được khuyến khích rất có thể sẽ làm việc chăm chỉ hơn và hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể kết hợp hệ thống trao thưởng và khiển trách đối với việc ra quyết định vêf lương, thưởng và các hình thức khích lệ nhân viên như là các chương trình được đóng góp cồ phần.

Khuyến khích nhân viên bằng việc xây dựng nhóm làm việc

Bạn có thể xem xét những giai đoạn dưới đây trong việc phát triển nhóm làm việc trong công ty của mình

Nâng cao năng lực thực thi bằng việc tạo động lực cho nhân viên

Động cơ thúc đẩy có thể giúp bạn tuyển dụng và giữ lại được những nhân viên có năng lực, trao thưởng cho công tác thực thi và hiệu suất làm việc.

Giới thiệu

Bất kể kích cỡ của công ty bạn như thế nào và bất kể ngành nghề nào mà công ty bạn đang hoạt động, để thành công bạn cần xác định những lĩnh vực mà bạn đang làm và không ngừng cải thiện nó