Quản lý nhân công

Xây dựng chính sách nhân sự trong công ty

Hầu hết các chủ lao động đều có những chính sách trong đó nêu rõ các quy định và thủ tục mà người lao động cần biết. Các chính sách – ví dụ về sức khoẻ và an toàn – giúp người lao động hiểu được chủ lao động cần gì ở họ và họ phải làm như thế nào. Những chính sách này cũng cho người lao động biết về các quy định và chế độ thưởng.

Lưu trữ hồ sơ của lao động

Việc lưu trữ hồ sơ là yêu cầu bắt buộc theo pháp luật và của công việc kinh doanh. Theo pháp luật hồ sơ lao động phải được lưu trữ đầy đủ. Có nghĩa là bạn phải quan tâm đến việc ghi chép thông tin cá nhân của từng lao động. Lưu trữ hồ sơ chính xác, ví dụ như số lao động vắng mặt hay tần suất quay vòng lao động có thể giúp bạn đưa ra những quyết định dựa trên thực tế. Điều này giúp bạn quản lý công ty hiệu quả hơn.

Quản lý vấn đề vắng mặt và ốm đau của người lao động

Các công ty hoạt động tốt bao giờ cũng có những hệ thống phù hợp quản lý vấn đề lao động vắng mặt. Việc vắng mặt không mong đợi sẽ ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận của công ty. Nếu vấn đề này thường xuyên xảy ra có thể xem như đạo đức và động cơ làm việc của lao động bị giảm sút.

Quản lý vấn đề lao động vắng mặt và nghỉ ốm theo phương pháp xử lý vi phạm

Khi người lao động thường xuyên vắng mặt hoặc đi muộn mà không xin phép hoặc có lý do chính đáng, bạn có thể xử lý theo quy định của công ty.

Giúp người lao động tuân thủ quy định lao động

Thiết lập quy định về điều hành và tuân thủ. Các nguyên tắc cần công bằng, dễ hiểu và phản ánh được yêu cầu công việc.

Xử lý những khiếu nại, khiếu kiện như thế nào?

Những vấn đề đối với lao động có thể phát sinh hàng giờ thậm chí ngay cả đối với các công ty hoạt động tốt. Thỉnh thoảng bạn cần có động thái mang tính kỷ luật đổi với lao động hoặc giải quyết các khiếu nại của họ ngay khi bạn không còn cách nào để ngăn chặn các vấn đề nảy sinh ngay từ đầu.

Bạn có cần cho nhân viên tạm nghỉ việc?

Một chiến lược quản lý thận trọng việc tuyển dụng cũng như tốc độ qua vòng lao động có thể giảm thiểu nhu cầu cho nhân viên tạm nghỉ việc hoặc giảm giờ làm. Tuy nhiên, thậm chí ngay ở những công ty hoạt động tốt trường hợp giảm việc làm tạm thời vẫn có thể xảy ra.

Lựa chọn phương pháp cho nhân viên tạm nghỉ việc

Điều gì xảy ra khi có hợp đồng chung về khoản phụ cấp?

Tuyển dụng và luật pháp: Tìm hiểu nghĩa vụ pháp lý

Cần phải hiểu rằng ngay khi người xin việc chấp nhận đề nghị làm việc có nghĩa là hợp đồng lao động đã có hiệu lực. Các điều khoản của hợp đồng có thể ở dạng lời nói, bằng văn bản, ngầm ý hay cả ba hình thức đó.

Giới thiệu

Sau khi tuyển chọn được lao động, bạn cần tuân theo các chính sách về nhân sự để quản lý lao động hiệu quả hơn. Bạn có thể sử dụng và khai thác lao động trong công ty như thế nào? Chuyên đề này sẽ giúp bạn có được câu trả lời một cách dễ dàng.

12