Các kỹ năng quản lý thiết yếu

Giới thiệu

Là một chủ doanh nghiệp-nhà quản lý, các kỹ năng quản lý của bạn sẽ quyết định đến việc bạn quản lý công việc và đạt được mục tiêu thế nào.

Hoàn thiện kỹ năng quản lý

Kỹ năng quản lý sẽ dần dần được hoàn thiện và cập nhật trong thời gian hoạt động kinh doanh của bạn. Bạn có thể tham gia các khoá học ngắn hạn về kỹ năng quản lý như "quản lý sự thay đổi", hoặc bạn có thể tham gia các khoá học bán thời gian vào buổi tối.

Các kỹ năng cần thiết cho chủ DNNVV: khả năng lãnh đạo

Là chủ một DNNVV không có nghĩa là bạn đã có đầy đủ kỹ năng của một người lãnh đạo.

Các kỹ năng cốt yếu/cơ bản mà tất cả các nhà doanh nghiệp cần

Để đạt được mục tiêu kinh doanh, chủ doanh nghiệp-nhà quản lý cần phải có các kỹ năng quản lý khác nhau liên quan đến các công việc khác nhau.