Thuế kinh doanh

Thuế môn bài

Doanh nghiệp tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trả thuế môn bài căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập hộ gia đình

Theo Luật Doanh nghiệp (công ty tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) hoạt động trong bất kỳ ngành nào.

Thuế giá trị gia tăng

Ba mức thuế VAT

Thuế xuất - nhập khẩu

Mức thuế xuất nhập khẩu thường xuyên thay đổi (theo quý).