Quản lý tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng báo cáo kế hoạch kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.

Quản lý khoản phải thu

Khoản phải thu được hình thành khi công ty cho khách hàng mua nợ sản phẩm, dịch vụ. Đây là những sản phẩm, dịch vụ mà bạn đã cung cấp cho khách hàng và đang chờ thanh toán trong tương lai. Mua nợ được coi là những khoản phải thu khi bạn gửi hoá đơn cho khách hàng.

Bảng báo cáo dòng tiền mặt

Bảng báo cáo dòng tiền mặt bao gồm dòng tiền ra và dòng tiền vào

Cách tuyển dụng và quản lý một kế toán

Tuyển dụng một kế toán là một việc rất quan trọng trong quá trình quản lý kinh doanh của bạn. Một kế toán tốt sẽ giữ các sổ sách kế toán tốt, xử lý được các vấn đề liên quan đến thuế và sẽ thường xuyên đưa ra những lời khuyên về tài chính. Kế toán viên có thể cung cấp những thông tin và ý kiến quí giá, giúp bạn quản lý và phát triển không chỉ về vấn đề tài chính mà còn cả cho doanh nghiệp của bạn.

Quản lý nợ phải trả

Những khoản nợ phải trả xuất hiện khi bạn mua chịu sản phẩm dịch vụ. Đây là những sản phẩm dịch vụ mà công ty của bạn đã nhận được và sẽ phải trả trong tương lai.

Điểm hòa vốn là gì?

Điểm hoà vốn là một trong những khái niệm quan trọng và cơ bản trong công việc kinh doanh. Điểm hoà vốn được định nghĩa là doanh số bán hàng cần thiết để lợi nhuận bằng 0, hoặc "điểm bằng nhau". Nói cách khác, điểm hoà vốn là khi doanh thu bằng với chi phí.