Bảo đảm tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng báo cáo kế hoạch kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.

Sử dụng kế hoạch kinh doanh tại ngân hàng như thế nào

Bởi vì kế hoạch này cung cấp những thông tin cụ thể và có sắp xếp về doanh nghiệp của bạn và cách để bạn thanh toán khoản tiền đi vay, do đó một kế hoạch tốt sẽ là một phần quan trọng khi bạn định đi vay bất cứ một khoản tiền nào.

5 C trong tín dụng: Năng lực, Vốn, Thế chấp, Uy tín và các Điều kiện khác

Khi bạn vay vốn Ngân hàng, Ngân hàng phải thẩm định đơn xin vay. Để làmviệc này, nhiều Ngân hàng sử dụng một số chỉ tiêu để đánh giá 5 C tín dụng đó là: Năng lực (Capacity), Vốn (Capital), Thế chấp (Collateral), Uy tín (Character) và các điều kiện khác (Conditions)

Phương pháp tiếp cận với ngân hàng

Khi Công ty của bạn cần huy động vốn, bạn có thể đến ngân hàngxin vay vốn. Có nhiều ngân hàng tại VN ví dụ như các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng cổ phần và ngân hàng nước ngoài hoạt động tại VN. Danh sách các Ngân hàng có thể tìm trên Website http://www.sbv.gov.vn hay trên Website của các ngân hàng

Giới thiệu

Tìm được nguồn tài chính sẽ là một hoạt động kinh doanh cơ bản diễn ra trong suốt thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

Quản lý khoản phải thu

Khoản phải thu được hình thành khi công ty cho khách hàng mua nợ sản phẩm, dịch vụ. Đây là những sản phẩm, dịch vụ mà bạn đã cung cấp cho khách hàng và đang chờ thanh toán trong tương lai. Mua nợ được coi là những khoản phải thu khi bạn gửi hoá đơn cho khách hàng.

123