Tuyển dụng nhân công

Thông lệ tuyển dụng nhân công

Trước khi bạn sử dụng tiền và thời gian vào việc tuyển dụng nhân công, bạn cần xem xét xem bạn có thật sự cần tuyển nhân viên mới không. Để làm được việc này, bạn hãy xem phần nhu cầu nhân công liên quan đến mục tiêu của công việc kinh doanh của bạn.

Tuyển dụng và Luật pháp: Tìm hiểu nghĩa vụ của bạn

Cần phải hiểu rằng ngay khi người xin việc chấp nhận đề nghị làm việc có nghĩa là hợp đồng lao động đã có hiệu lực. Các điều khoản của hợp đồng có thể ở dạng lời nói, bằng văn bản, ngầm ý hay cả ba hình thức đó.