Các nghĩa vụ thuế cơ bản bao gồm những loại sau:

Thuế doanh nghiệp liên quan đến những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế tiền lương liên quan đến người lao động, được người lao động cũng như các doanh nghiệp và hộ gia đình chi trả. Loại thứ ba là các loại thuế và phí khác, bao gồm các loại thuế phải trả trong những trường hợp đặc biệt: ví dụ, thuế tiêu thụ đặc biệt chi phải trả cho những hoạt động kinh doanh nhất định, thuế chước bạ chỉ phải trả khi doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng một số tài sản nhất định.

Bạn sẽ biết thêm chi tiết về nghĩa vụ thuế ở phần "Thực hiện nghĩa vụ thuế" của trang thông tin này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article