Tìm nguồn và quản lý tài chính

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.

Tìm nguồn và quản lý tài chính

Tìm nguồn vốn là một hoạt động kinh doanh cơ bản nhất trong suốt thời gian tiến hành công việc kinh doanh của bạn.

Phương pháp tiếp cận với ngân hàng

Bất kỳ một công việc kinh doanh nào cũng cần phải có tài chính để hoạt động. Nguồn tài chính có thể là từ những khoản vay ngắn hạn để có thể chi trả được chi phí hoạt động đến những khoản vay dài hạn để có thể đầu tư vào thiết bị, đất đai và nhà cửa mới.

Bảng báo cáo kế hoạch kinh doanh

Bảng báo cáo kế hoạch kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ.

5 C trong tín dụng: Năng lực, Vốn, Thế chấp, Uy tín và các Điều kiện khác

Khi bạn vay vốn Ngân hàng, Ngân hàng phải thẩm định đơn xin vay. Để làmviệc này, nhiều Ngân hàng sử dụng một số chỉ tiêu để đánh giá 5 C tín dụng đó là: Năng lực (Capacity), Vốn (Capital), Thế chấp (Collateral), Uy tín (Character) và các điều kiện khác (Conditions:

Sử dụng kế hoạch kinh doanh tại ngân hàng như thế nào

Một kế hoạch kinh doanh tốt sẽ giúp bạn đảm bảo được các khoản vay vì nó cung cấp những thông tin chi tiết về công việc kinh doanh và khả năng tài chính của bạn.