Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực là một trong tám chính sách trợ giúp của Chính phủ đối với DNNVV

Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực là một trong 8 chính sách trợ giúp của Chính phủ đối với DNNVV theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ khuyến khích các tổ chức hiệp hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội thành lập và củng cố các tổ chức trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trợ giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh.

Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Bộ, ngành và địa phương được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của các Bộ, ngành và địa phương.

Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp www.business.gov.vn, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ yếu tập trung vào quản trị doanh nghiệp.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở đào tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp nhu cầu trợ giúp đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa làm cơ sở để Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ trong kế hoạch ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương.

Đối tượng áp dụng:

- Các chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề Trung ương có chức năng đào tạo và trợ giúp phát triển DNNVV.

- Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức dịch vụ có chức năng đào tạo.

- Cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV.

Phạm vi đào tạo: đào tạo khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu.

Nội dung các khóa đào tạo:

a. Các chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp

- Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh;

- Lập kế hoạch kinh doanh;

- Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp;

- Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp;

- Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp;

- Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp.

b. Các chuyên đề đào tạo về quản trị doanh nghiệp

 Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp;

- Quản trị chiến lược;

- Quản trị nhân sự;

- Quản trị marketing;

- Quản trị dự án đầu tư;

- Quản trị tài chính;

- Quản trị sản xuất;

- Quản lý kỹ thuật và công nghệ;

- Quản lý chất lượng;

- Quản trị hậu cần kinh doanh;

- Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;

- Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp;

- Đàm phán và ký kết hợp đồng;

- Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Kỹ năng bán hàng;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp;

- Văn hóa doanh nghiệp;

- Tâm lý học lãnh đạo, quản lý;

- Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế;

- Lập dự án, phương án kinh doanh;

- Các chuyên đề về hội nhập kinh tế.

c. Các chuyên đề về đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu

- Quản trị sản xuất chuyên sâu;

- Quản trị nhân sự chuyên nghiệp;

- Quản trị tài chính chuyên nghiệp;

- Quản trị marketing chuyên nghiệp;

- Kỹ năng điều hành chuyên nghiệp;

- Phát triển năng lực quản trị hiệu quả;

- Các chuyên đề chuyên sâu khác (tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp).

Độc giả có thể tìm hiểu thêm về bộ giáo trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại "Giáo trình đào tạo", mục Tư liệu trên Cổng thông tin doanh nghiệp. 

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2014 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article