Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa APEC 28-29 tháng 9 năm 2006


Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa APEC

  Hà Nội, Việt Nam

28-29 tháng 9 năm 2006

 

TUYÊN BỐ CHUNG HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG

(Bản dịch không chính thức)

“Tăng cường năng lực cạnh tranh cho DNN&V trong thương mại và đầu tư”

 

Giới thiệu chung

1. Các Bộ trưởng và đại diện của họ phụ trách Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNN&V) thuộc các nền kinh tế thành viên APEC gồm Australia; Brunei Darussalam; Canada; Chile; Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; Indonesia; Nhật Bản; Hàn Quốc; Malaysia; Mexico; New Zealand; Papua New Guinea; Peru; Philippines; Liên bang Nga; Singapore; Đài Bắc Trung Quốc; Thái Lan; Mỹ và Việt Nam đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa APEC lần thứ 13 từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội, Việt Nam.

2. Tham dự hội nghị còn có Giám đốc Điều hành Ban thư ký APEC, Hội đồng Tư vấn Doanh nhân APEC (ABAC), các quan sát viên chính thức: Diễn đàn Các Đảo quốc Thái Bình Dương (PIF), Ban thư ký ASEAN. Đại diện Mạng lưới các Nhà Lãnh đạo Nữ (WLN) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tham dự với tư cách khách mời.

3. Chủ đề chính của Hội nghị là “Tăng cường năng lực cạnh tranh cho DNN&V trong thương mại và đầu tư”, phù hợp với Chủ đề của năm APEC Việt Nam 2006 là “Hướng tới một cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng”.  Các Bộ trưởng đặt mục tiêu xác định các chính sách và thông lệ kinh doanh tốt nhất nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của DNN&V trong thương mại và đầu tư trong cộng đồng APEC.

4. Hưởng ứng chủ đề của năm APEC 2006, các Bộ trưởng nhất trí rằng các hoạt động hợp tác DNN&V APEC cần đóng góp vào quá trình xây dựng một cộng đồng kinh tế trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, theo đúng chỉ đạo của các nhà lãnh đạo APEC.

5. Trước phiên họp toàn thể, các Bộ trưởng đã tham dự phiên họp kín nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về các vấn đề liên quan đến việc tăng năng lực cạnh tranh cho DNN&V trong thương mại và đầu tư. Các Bộ trưởng đã trao đổi và thảo luận một cách sâu sắc và thiết thực về các nội dung chính sách có ảnh hưởng tới khu vực DNN&V trong APEC.

Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường Năng lực Cạnh tranh cho DNN&V trong Thương mại và Đầu tư

6. Các Bộ trưởng thông qua “Tuyên bố Hà Nội về tăng cường năng lực cạnh tranh cho DNN&V trong thương mại và đầu tư” và nhất trí việc hiệu lực hoá văn bản này, trong các phạm vi ứng dụng phù hợp, tại các nền kinh tế của mình.

7. Các Bộ trưởng chỉ đạo Nhóm công tác DNN&V đảm bảo các thành viên trong nhóm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các hoạt động nghiên cứu có chất lượng và phổ biến các thông lệ tốt nhất thông qua các kênh chính thức về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh trong thương mại và đầu tư cho DNN&V.  Các lĩnh vực trọng điểm được đề xuất lên Nhóm công tác DNN&V gồm: đổi mới sáng tạo và xây dựng cụm doanh nghiệp; xây dựng vườn ươm doanh nghiệp và phát triển tinh thần kinh doanh; quy phạm pháp luật; tài chính; xây dựng năng lực quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm.

Phát triển Khu vực Tư nhân

8. Các Bộ trưởng hoan nghênh vai trò chủ đạo của Nhóm công tác DNN&V trong việc triển khai Chương trình Nghị sự Phát triển Khu vực Tư nhân APEC, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của môi trường kinh doanh thuận lợi đối với sự phát triển của DNN&V. Căn cứ trên các lĩnh vực ưu tiên đã được xác định tại Hội thảo Montreal, các Bộ trưởng lưu ý Nhóm công tác DNN&V cam kết tổ chức các hội thảo xây dựng năng lực nhằm giúp các nền kinh tế thành viên trao đổi các thông lệ tốt nhất và thảo luận các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh hiệu quả nhất tại mỗi nền kinh tế. Hội thảo đầu tiên sẽ được tổ chức tại Hobart, Australia vào tháng 3 năm 2007

Sáng kiến Daegu và Đổi mới Sáng tạo cho DNN&V

 

9. Các Bộ trưởng hoan nghênh việc 13 nền kinh tế thành viên đệ trình kế hoạch hành động đổi mới trong khuôn khổ Sáng kiến Daegu. Do năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện sáng kiến Daegu, các Bộ trưởng khuyến khích các nền kinh tế thành viên khác tiếp tục tham gia triển khai sáng kiến này.

10. Các Bộ trưởng ghi nhận nỗ lực của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo DNN&V APEC trong việc xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên, thông qua các nghiên cứu so sánh về chính sách đổi mới sáng tạo trong khu vực APEC nhằm phổ biến hiệu quả hơn các thông lệ tốt nhất trong các chính sách đổi mới sáng tạo DNN&V, ví dụ như hệ thống cổng thông tin spi-1357 của Hàn Quốc.

Bản quyền Sở hữu Trí tuệ (IPR)

11. Các Bộ trưởng ủng hộ Sáng kiến Bản quyền Sở hữu Trí tuệ (SHTT) cho DNN&V và khuyến khích triển khai các thông lệ tốt trong các quy định và việc thực thi luật SHTT. Sáng kiến này, cũng như việc nhận thức và hiểu biết về SHTT sâu sắc hơn nữa, sẽ góp phần quan trọng vào việc khuyến khích đổi mới sáng tạo và nâng cao tinh thần kinh doanh. Việc triển khai Sáng kiến này mang tính tự nguyện.

Ứng phó với Đại dịch 

 

12. Các Bộ trưởng ủng hộ đóng góp của Nhóm công tác đối với vấn đề ứng phó đại dịch thông qua việc hoan nghênh sáng kiến của Mỹ về “Lập kế hoạch và triển khai hoạt động ứng phó đại dịch cho doanh nghiệp nhỏ”. Các Bộ trưởng đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch của nền kinh tế mình và nhất trí xây dựng danh mục các hoạt động ứng phó đại dịch cho doanh nghiệp nhỏ trước kỳ hội nghị kế tiếp. Các Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động ứng phó cũng như sự hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên trong việc giảm nhẹ hậu quả của thảm hoạ.

  Khuôn khổ Điều phối DNN&V APEC

 13. Thừa nhận tính đan xen của quá trình hợp tác DNN&V APEC, các Bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc điều phối các nỗ lực của APEC và các hoạt động của DNN&V trong phạm vi tất cả các diễn đàn như đã được nói đến tại “Khuôn khổ Điều phối DNN&V APEC 2004”. Mục tiêu chính của khuôn khổ này là định hướng các nỗ lực và các hoạt động liên quan nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao tính cạnh tranh của DNN&V APEC. Các Bộ Trưởng cũng được báo cáo về tiến độ thực hiện các mục tiêu của Khuôn khổ Điều phối DNN&V APEC.

14. Các Bộ trưởng khuyến khích Nhóm công tác DNN&V tập trung các nỗ lực và đóng vai trò chủ động hơn nữa trong việc hỗ trợ các thành viên APEC chia sẻ kinh nghiệm cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là các kinh nghiệm nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh thương mại và đầu tư bình đẳng cho DNN&V. Theo đó, Nhóm công tác DNN&V sẽ tăng cường vị thế của mình với tư cách là cơ quan đầu mối, hợp tác chặt chẽ với các diễn đàn APEC liên quan, đồng thời xác định và phổ biến các biện pháp và thông lệ tốt hướng tới việc tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi cho thương mại và đầu tư, đặc biệt cho DNN&V và các doanh nghiệp siêu nhỏ.

15. Các Bộ trưởng DNN&V khuyến khích tăng cường hợp tác giữa Nhóm Công tác DNN&V APEC và Nhóm Công tác Kỹ thuật Bộ trưởng Tài chính. Các Bộ trưởng ghi nhận kết quả của Hội nghị “Tăng cường hỗ trợ và hợp tác vì sự phát triển của các DNN&V APEC” diễn ra ngày 27 tháng 7 năm 2006 tại Hà Nội, Việt Nam do Ngân hàng Công thương Việt Nam chủ trì. Các Bộ trưởng hoan nghênh việc triển khai các hoạt động trong tương lai do các tổ chức thành viên của Biên bản Ghi nhớ thực hiện nhằm tạo ra quá trình huy động tài chính tốt hơn và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của DNN&V.

Báo cáo về Cải thiện Hoạt động Quản lý của Nhóm Công tác DNN&V

16. Các Bộ trưởng tiếp nhận các khuyến nghị của Chủ tịch Nhóm Công tác DNN&V về việc cải thiện hoạt động quản lý của Nhóm. Các đề xuất này bao gồm việc đơn giản hóa chương trình nghị sự của các hội nghị và áp dụng cơ chế bố trí nhân sự Chủ toạ mới, nhằm đảm bảo tính liên tục của vị trí Chủ toạ và trách nhiệm của Chủ toạ đối với chương trình nghị sự.

17. Các Bộ trưởng yêu cầu Nhóm Công tác DNN&V hoàn thành việc xem xét các khuyến nghị khác được nêu trong báo cáo độc lập về Nhóm Công tác DNN&V, và thống nhất cách xử lý các khuyến nghị này trước khi kết thúc Hội nghị lần thứ 24 của Nhóm tại Hobart, Úc.

Hợp tác và Phối hợp với các Tổ chức liên quan

18. Các Bộ trưởng khuyến khích Nhóm Công tác DNN&V tiếp tục hợp tác với Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) thông qua việc chia sẻ thông tin và các kết quả nghiên cứu (ví dụ: hội thảo về Chuỗi giá trị toàn cầu do Nhật Bản tổ chức tháng 5 năm 2007). Các Bộ trưởng cũng hoan nghênh các tiến bộ đạt được trong việc triển khai dự án chung APEC - OECD nhằm xác định các rào cản chính trong việc DNN&V tiếp cận thị trường quốc tế (dưới góc độ nhìn nhận của Chính phủ và khu vực DNN&V), xây dựng các chương trình dựa trên thông lệ tốt nhất, các phản hồi chính sách thích hợp và các sáng kiến có chi phí hiệu quả khác nhằm dỡ bỏ các rào cản nói trên. Các bộ trưởng khuyến khích các nền kinh tế chủ động xem xét và thực hiện các khuyến nghị do dự án nói trên đề xuất. 

19. Các Bộ trưởng cũng cảm ơn sự tham gia và đóng góp từ các tổ chức liên quan và cộng đồng doanh nghiệp như Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), Mạng lưới Các nhà Lãnh đạo Nữ (WLN), Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC); đồng thời ghi nhận tầm quan trọng và những đóng góp của khu vực tư nhân đối với các hoạt động của APEC về DNN&V.

20. Mạng lưới Các nhà Lãnh đạo Nữ đệ trình kết quả của Hội nghị Mạng lưới Các nhà Lãnh đạo Nữ lần thứ 11 được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại Hà Nội. Chủ đề của hội nghị là “Hướng tới một Cộng đồng Năng động - Tăng cường Năng lực Cạnh tranh của Doanh nghiệp Nữ vì sự phát triển và thịnh vuợng”. Mạng lưới Các nhà Lãnh đạo Nữ đã đề xuất các khuyến nghị dựa trên chủ đề của hội nghị nói trên. Các Bộ trưởng đã yêu cầu Nhóm Công tác DNN&V xem xét các khuyến nghị của Mạng lưới Các nhà Lãnh đạo Nữ và cân nhắc việc đưa các khuyến nghị này vào quá trình xây dựng mục tiêu và kế hoạch công việc cho năm 2007.

Các Vấn đề khác

21. Các Bộ trưởng thừa nhận tầm quan trọng của việc hỗ trợ các DNN&V và doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hoá địa phương với nhiều tiềm năng nhưng thiếu các kênh xuất khẩu. Các Bộ trưởng đã xem xét sáng kiến tổ chức các chương trình xúc tiến, triển lãm thương mại ảo và ghi nhận đây là một trong các biện pháp hiệu quả trong việc áp dụng thương mại điện tử nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu và giúp DNN&V và doanh nghiệp siêu nâng cao năng lực tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường nước ngoài. Đồng thời, các Bộ trưởng cũng khuyến khích các nền kinh tế thành viên nỗ lực quảng bá các sản phẩm địa phương thông qua việc tổ chức các hội thảo liên quan.

Chủ đề và Tiểu chủ đề của APEC 2007

22. Chủ đề hợp tác DNN&V APEC 2007 là “Cải thiện môi trường kinh doanh cho DNN&V”.  Các tiểu chủ đề gồm:

  • Giảm chi phí cho DNN&V thông qua việc triển khai các thông lệ tốt nhất
  • Hỗ trợ khởi nghiệp
  • Khuyến khích DNN&V đổi mới sáng tạo

23. Hội nghị Bộ trưởng Phụ trách DNN&V APEC và các Hội nghị liên quan kế tiếp sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 3 năm 2007 tại Tasmania, Úc.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article