Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường năng lực cạnh tranh cho DNN&V trong thương mại và đầu tư


Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường năng lực cạnh tranh cho DNN&V trong thương mại và đầu tư

1. Trong bối cảnh toàn cầu hoá diễn ra, các nền kinh tế APEC, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, cùng các doanh nghiệp của mình đang phải đối mặt với các thách thức to lớn trong việc tăng cường nguồn nhân lực và năng lực thể chế để tận dụng các cơ hội thương mại và đầu tư mới.  Khả năng ứng phó của các nền kinh tế trước các thách thức này phụ thuộc vào mức độ phát triển của mỗi nền kinh tế, được thể hiện trực tiếp qua mức độ phát triển DNN&V.

2. Mục tiêu Bogor hướng tới tự do hoá thương mại và đầu tư trong khu vực APEC vào năm 2010 đối với các nền kinh tế công nghiệp hóa và năm 2020 đối với các nền kinh tế đang phát triển. Để đạt được mục tiêu này, APEC cần chú trọng hơn nữa tới việc tăng cường năng lực cạnh tranh cho DNN&V trong thương mại và đầu tư thông qua các biện pháp cụ thể nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh, khả năng đổi mới và tinh thần kinh doanh.

3. Các biện pháp bao gồm:

  • Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng tự do hoá thương mại.
  • Tiến hành các cải cách nội địa như cải thiện các khuôn khổ pháp lý và thể chế, thực hiện chế độ pháp quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, xoá bỏ bất bình đẳng giới, cải thiện điều kiện lao động và chống tham nhũng. Các hoạt động cải cách này cần được triển khai tại tất cả các cấp chính quyền.
  • Xây dựng năng lực thể chế nhằm hỗ trợ quá trình quốc tế hóa và hoạt động xuất khẩu của DNN&V; phổ biến thông tin về các thông lệ kinh doanh hiệu quả và đạo đức kinh doanh cho DNN&V.
  • Khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
  • Trao đổi các thông lệ tốt nhất và khuyến khích việc thực thi hiệu quả các biện pháp bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ.
  • Khuyến khích hợp tác giữa khu vực doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước nhằm để quảng bá tầm quan trọng của việc triển khai các chiến lược kinh doanh tích cực đối với các DNN&V ở cấp độ công ty, thông qua việc thúc đẩy hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.
  • Nâng cao chất lượng, tính hiệu quả và tính bền vững của các chế định xúc tiến đầu tư và xuất khẩu.
  • Cải thiện nguồn cung cấp và khả năng tiếp cận các kênh thông tin, nguồn lực tài chính, nguồn lực kinh doanh cũng như các mô hình kết nối doanh nghiệp và dịch vụ cần thiết để DNN&V và doanh nghiệp siêu nhỏ xây dựng năng lực và nâng cao khả năng tiếp thu công nghệ phục vụ hoạt động thương mại và đầu tư cả trong và ngoài nước.
  • Tích hợp vườn ươm doanh nghiệp, đổi mới và xây dựng tinh thần kinh doanh vào các chiến lược phát triển của các nền kinh tế APEC.
  • Thiết lập quan hệ đối tác chất lượng cao hơn với đại diện của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng các chính sách và chiến lược xúc tiến thương mại và đầu tư cho DNN&V.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article