Sổ tay cho các đại biểu của Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 và các cuộc họp có liên quan dự kiến tăng năng lực cạnh tranh và khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ trong kỷ nguyên số.

Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa các nền kinh tế APEC lần thứ 24 có chủ đề là “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong nền kinh tế số”, với 3 tiểu chủ đề sau:

- Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

- Thuận lợi hoá môi trường kinh doanh cho MSMEs thông qua tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận công nghệ, trình độ quản lý, hỗ trợ nâng cao năng lực qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh.
- Đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số: (1) thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và (2) tăng cường đạo đức kinh doanh.

 Để tạo thuận lợi cho các đại biểu trong suốt quá trình tham gia Hội nghị tại Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức xin trân trọng công bố cuốn Sổ tay hướng dẫn giành cho Đại biểu APEC SMEMM 2017 (Minh Tú)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article