Trong quá trình xây dựng Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010, Cục PT DNNVV đã phối hợp với tất cả các Bộ, Ngành và địa phương theo đúng các quy trình và thủ tục hành chính hiện hành. Đồng thời, Cục cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác DNNVV (được thành lập tại các Cơ quan Thành viên của Hội đồng Khuyến khích Phát triển DNNVV hoặc tại các Tổ chức hữu quan theo yêu cầu của Hội đồng, trên cơ sở quyết định của Hội đồng). 21 Tổ công tác đã được thành lập, gồm: 10 tổ tại các Bộ, 2 tổ tại các cơ quan cấp trung ương (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thống kê), 4 tổ tại các địa phương, 5 tổ tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (gồm đại diện của 34 cơ quan thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).


Trong quá trình xây dựng Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010, Cục Phát triển DNNVV đã phối hợp với tất cả các Bộ, Ngành và địa phương theo đúng các quy trình và thủ tục hành chính hiện hành. Đồng thời, Cục cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác DNNVV (được thành lập tại các Cơ quan Thành viên của Hội đồng Khuyến khích Phát triển DNNVV hoặc tại các Tổ chức hữu quan theo yêu cầu của Hội đồng, trên cơ sở quyết định của Hội đồng).  21 Tổ công tác đã được thành lập, gồm: 10 tổ tại các Bộ, 2 tổ tại các cơ quan cấp trung ương (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thống kê), 4 tổ tại các địa phương, 5 tổ tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (gồm đại diện của 34 cơ quan thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).

Việc phối hợp với các cơ quan thành viên của Hội đồng Khuyến khích Phát triển DNNVV đã được thể chế hoá bằng văn bản chính thức do Bộ KHĐT gửi tới các đơn vị hữu quan, đồng thời bằng việc thành lập Tổ công tác DNNVV liên cơ quan tại mỗi dơn vị nói trên.  Việc này cũng được cụ thể hoá bằng văn bản dưới hình thức thỏa thuận hợp tác giữa Cục PT DNNVV và mỗi Tổ công tác DNNVV.  Số lượng cán bộ làm việc tại các Tổ công tác DNNVV đã lên tới hơn 106 người.

Nhóm Dự thảo Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010 do Cục trưởng Cục PT DNNVV làm trưởng nhóm và gồm thành phần như sau: 3 chuyên viên thuộc Phòng Tổng hợp và Khuyến khích Đầu tư Trong nước, Phòng Xúc tiến Phát triển DNNVV và Phòng Đăng ký Kinh doanh (thuộc Cục PT DNNVV), 4 chuyên viên nghiên cứu thuộc Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân (thành viên nhóm dự thảo cao cấp Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010 và thành viên Ban Thư ký Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói Giảm nghèo), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Chiến lược Phát triển, Viện Khoa học Lao động và Xã Hội (thuộc Bộ Lao động, Thương Binh và Xã Hội). 

 

Ngoài gia, các Tổ công tác DNNVV và Nhóm Dự thảo còn nhận được sự hỗ trợ của 2 chuyên gia tư vấn trong nước thuộc khu vực tư nhân, chuyên gia cố vấn quốc tế về Chiến lược DNNVV, cố vấn trưởng dự án UNIDO, ba chuyên gia cố vấn cấp cao thuộc Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương Đảng và Bộ KHĐT. 

Mỗi Tổ công tác được giao nhiệm vụ đánh giá toàn diện về các quy định kinh doanh, quyết định quản lý và các thủ tục và thông lệ hành chính liên quan (bao gồm giấy phép kinh doanh được quy định cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp); nghiên cứu một số vấn đề pháp lý và các chương trình hoạt động DNNVV  trong phạm vi trách nhiệm của Tổ; rà soát và đề xuất các chương trình hỗ trợ DNNVV nếu cần thiết.  Các Tổ công tác cũng được yêu cầu sử dụng các mẫu văn bản có sẵn khi nghiên cứu và xây dựng các khuyến nghị cho Kế hoạch Phát triển DNNVV.  Tháng 1 năm 2005, các Tổ công tác, Bộ, Ngành và địa phương đều được cung cấp tài liệu Lộ trình Phát triển DNNVV do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) soạn thảo, để sử dụng làm tài liệu cơ bản trong quá trình làm việc. 

 Nhóm Dự thảo đã tổ chức một hội thảo khởi động vào tháng 1 năm 2005, một hội thảo đánh giá vào tháng 4 năm 2005, 7 hội thảo bàn tròn vào tháng 5 năm 2005, một hội thảo cho các nhà tài trợ vào tháng 6 năm 2005 và 3 hội thảo khu vực tại miền Bắc, miền Trung, và miền Nam trong hai tháng 7 và 8 năm 2005, với sự tham gia của đại diện cả khu vực công và tư từ 46 tỉnh thành.  Từ tháng 6 năm 2005, bản dự thảo lần 1 của Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010 và các báo cáo liên quan do các Tổ công tác DNNVV thực hiện đã được đăng tải trên website của Cục PT DNNVV (www.business.gov.vn) bằng tiếng Việt và tiếng Anh nhằm mục đích thu thập ý kiến đóng góp và khuyến nghị từ các tổ chức và cá nhân liên quan.  Hơn 550 cá nhân đã đóng góp ý kiến và khuyến nghị để hoàn thiện bản dự thảo.

Các Tổ công tác DNNVV đã nhận được 197 khuyến nghị, với hơn 85% trong số này có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính và pháp lý.  Nhóm Dự thảo đã xem xét từng khuyến nghị và đưa các nội dung khuyến nghị khả thi vào dự thảo Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010, bao gồm ngân sách và lịch trình dự kiến cho các khuyến nghị này. 

Dự thảo lần 1 của bản Kế hoạch đã được trình lên Hội đồng Khuyến khích Phát triển DNNVV để thảo luận và xem xét ngày 7 tháng 10 năm 2005.  Tháng 1 năm 2006, Nhóm Dự thảo đã hoàn thiện và trình bản dự thảo cuối cùng và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ̉ về việc Phê duyệt Kế hoạch Phát triển DNNVV 2006-2010 lên Văn phòng Chính phủ.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 236/2006/QD-TTg thông qua kế hoạch 5 năm 2006-2010 vào ngày 23 tháng 10 năm 2006.

Dự án UNIDO “Hỗ trợ Thành lập Cơ cấu Trợ giúp DNNVV cấp Quốc gia và cấp Tỉnh” do chính phủ Phần Lan, Italy và Na-uy đồng tài trợ đã hỗ trợ Nhóm Dự thảo và các Tổ công tác DNNVV trong suốt quá trình khởi động và hoàn thiện dự thảo cuối cùng của Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article