Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của nữ giới trong phát triển kinh tế - xã hội và các khía cạnh về giới đã được lồng ghép vào các Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia từ năm 2006. Các văn bản pháp luật, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN) do nữ làm chủ, lao động nữ tại các DN được thể hiện ở Bảng đưới đây:

 

Các vấn đề Giới trong văn bản quy phạm pháp luật và các Chương trình quốc gia

Các văn bản

Tổng quan về các vấn đề liên quan đến giới

Luật Bình đẳng Giới
2006

Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.

Các nội dung liên quan tới DNNVV và DNNVV do phụ nữ làm chủ không quy định cụ thể nhưng đưa ra nguyên tắc như sau:

- Khoản 1 Điều 12: Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động;

- Khoản 7 Điều 5: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh.

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới
2011-2020

Quyết định 2351/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2011- 2020. Đến năm 2020 đạt được sự bình đẳng quan trọng giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và lợi ích trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, từ đó góp phần vào quá trình phát triển nhanh và bền vững của quốc gia.

Chiến lược này đưa ra bảy mục tiêu với các chỉ tiêu mục tiêu và một danh sách các hoạt động nhằm giải quyết các thách thức về bình đẳng giới còn tồn tại. Để hỗ trợ đạt được các mục tiêu của Chiến lược này, Chương trình Quốc gia về Bình đẳng Giới 2011-2015 được đưa ra theo Quyết định 1241/QĐ-TTg, với 05 dự án được triển khai trên toàn quốc. Đối với giai đoạn 2016-2020, Quyết định 1696/QĐ-TTg gần đây đã được ký vào cuối năm 2015 để phê duyệt Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bình đẳng Giới 2016-2020, nhằm giảm bất bình đẳng giới và thúc đẩy vai trò của phụ nữ.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các nội dung liên quan tới DNNVV và DNNVV do phụ nữ làm chủ

Giảm thuế cho các doanh nghiệp sử dụng lao động nữ: Điều 15, Khoản 1: Các trường hợp giảm thuế khác: Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ.

Luật Hỗ trợ DNNVV 2017

Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các nội dung liên quan tới DNNVV do phụ nữ làm chủ:

Khoản 5 Điều 5 quy định nguyên tắc:

Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Trường hợp nhiều DNNVV cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

Luật Lao động số năm 2019

 

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Các nội dung liên quan tới DNNVV và DNNVV do phụ nữ làm chủ

Điều 4, Khoản 7: Chính sách của Nhà nước về lao động: Bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tui, lao động chưa thành niên.

Chương X: Những quy định riêng đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới.

Tăng tuổi nghỉ hưu cho lao động, trong đó có lao động nữ.

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

Các nội dung liên quan tới DNNVV do phụ nữ làm chủ:

Điều 4, Khoản 4a

A Căn cứ nguồn lực, chương trình hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho DNNVV quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) DNNVV do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước;

Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Nội dung chính:

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Hỗ trợ DNNVV

Các nội dung liên quan tới DNNVV và DNNVV do phụ nữ làm chủ:

Điều 4, Khoản 3a) DNNVV do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước;

Điều 14. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khoản 1: Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh.

Mục b) Học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do nữ làm chủ được miễn hc phí tham gia khóa đào tạo.

Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017

Mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Các nội dung liên quan tới DNNVV do phụ nữ làm chủ:

-       Hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

-       Phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

-       100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

-       Các giải pháp cụ thể được đề ra để hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác/hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ.

Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT

Nội dung chính:

Hướng dẫn phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV.

Nội dung hỗ trợ DNNV do phụ nữ làm chủ:

NSNN hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh.

Các nội dung liên quan tới hỗ DNNVV do phụ nữ làm chủ:

NSNN hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của DNNVV có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của DNNVV do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu.

Thông tư 49/2019/TT-BTC

Nội dung chính:

Hưng dẫn quản và sử dụng kinh phí NSNN htrợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV Các nội dung liên quan tới DNNVV và DNNVV do phụ nữ làm chủ.

Các nội dung liên quan tới hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ:

Điều 7, Khoản 1 và 2)

Tổng chi phí tổ chức khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp được hỗ trợ từ NSNN là tổng các khoản chi phát sinh thực tế theo nội dung chi quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Mức hỗ trợ từ NSNN trong tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh tối đa là 100%, quản trị doanh nghiệp cơ bản tối đa là 70% và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu là 50%.

Điều 7, Khoản 3:

-    Đối với các học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây viết tt là học viên địa bàn ĐBKK) và học viên của DNNVV do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo, thực hiện theo hình thức NSNN hỗ trợ thông qua đơn vị đào tạo.

-    Việc xác định đối tượng học viên địa bàn ĐBKK, học viên của DNNVV do nữ làm chủ thực hiện theo Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT.

Điều 7, Khoản 4: Đơn vị đào tạo có trách nhiệm Lập dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức khóa đào tạo trên cơ sở quy định tại Điều 6, khoản 1, 2, 3 Điều 7, theo mẫu Phụ lục 1a và tổng hợp theo mẫu Phụ lục 1 kèm Thông tư này.

b) Thông báo công khai khi thực hiện chiêu sinh và trong quá trình tổ chức khóa đào tạo về: sự hỗ trợ của NSNN để tổ chức khóa đào tạo; mức học phí thu của học viên và mức học phí NSNN hỗ trợ đối với học viên địa bàn ĐBKK và học viên của DNNVV do nữ làm chủ.

                                                           

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hiện tại có 8 địa phương đã xây dựng và ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ dành riêng cho DNNVV do phụ nữ làm chủ trên địa bàn. Theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP, DNNVV do phụ nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khoá đào tạo khởi sự DN và quản trị DN. Tuy nhiên, trên thực tế các địa phương trên đã rất chủ động và đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ cho nhóm DN này, trong đó chủ yếu tập trung và hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính, tín dụng thuận lợi hơn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường; hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới và ứng dụng công nghệ, v.v.

Điểm thú vị trong số 8 địa phương có chính sách dành cho phụ nữ khởi nghiệp đó là đa số tập trung ở các tỉnh miền núi khó khăn. Điều này tương đối hợp lý trong thực tiễn và cho thấy nhận thức của lãnh đạo các địa phương đã có sự thay đổi đáng kể, và họ nhận thấy rằng tạo sinh kế cho phụ nữ, tạo cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp chính là làm thay đổi bức tranh kinh tế - xã hội ở các khu vực này.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ nữ doanh nhân theo Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025theo Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 2 năm vừa qua, Hội đã hỗ trợ được 29.764 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, trong đó hỗ trợ thành lập mới 845 doanh nghiệp do nữ làm chủ, 25.378 phụ nữ có ý tưởng được tư vấn, đào tạo, kết nối vay vốn với số vốn là 236.596 triệu đồng. Để hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp nữ, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh, Hội LHPN các tỉnh, thành phố đã tổ chức đào tạo cho hàng nghìn cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm trang bị các kiến thức về lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường, marketing giới thiệu sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quản lý điều hành, kiến thức về quản lý tài chính, kế toán. Riêng cấp trung ương, đã tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 775 thành viên Ban quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác tại 37 tỉnh, thành phố. Hội cũng tổ chức giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, DNNVV do nữ làm chủ, như gạo hữu cơ của Hợp tác xã Đồng Phú (Hà Nội); rau an toàn sản xuất theo công nghệ cao của HTX nông nghiệp hữu cơ Trung Thành (Yên Bái); quý Lai Vung, xoài Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article