Phòng Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phòng Đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Phòng Tổng hợp và Chính sách

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác kế hoạch và tổng hợp chính sách phát triển doanh nghiệp; tổng hợp chung về đầu tư của doanh nghiệp và các vấn đề chung của Cục Phát triển doanh nghiệp.

Phòng Hợp tác quốc tế

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Phát triển doanh nghiệp.

Văn phòng

Tham mưu giúp lãnh đạo Cục trong công tác hành chính, văn thư; kế toán, tài chính, bảo hiểm; tổ chức, cán bộ và đào tạo; quản trị và lễ tân.

Trung tâm Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng, vận hành và phát triển Cổng thông tin doanh nghiệp.

Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam

Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam