Chức năng

Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (trước đây là Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001). 
 
Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước, cụ thể trong các lĩnh vực sau:

 
1. Định hướng chiến lược về kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

3. Các biện pháp, giải pháp và chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng cường năng lực và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

4. Các vấn đề khác liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thành viên của Hội đồng gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Chủ tịch Hội đồng); Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy viên Thường trực Hội đồng); Thư ký thường trực của Hội đồng là đại diện lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); đại diện Lãnh đạo các Bộ Tài chính, Công thương, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ; đại diện lãnh đạo: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và một số chuyên gia thuộc các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và đào tạo (Quyết định số 203/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Khi cần thiết, có thể mời thêm một số đại diện của tổ chức, hiệp hội khác và chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan tham gia kỳ họp của Hội đồng.

Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Hội đồng hoạt động theo Quy chế ban hành tại Quyết định số 975/QĐ-BKHĐT ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các Ủy viên Hội đồng là đại diện cho các cơ quan/tổ chức trong Hội đồng thể hiện quan điểm của các cơ quan/tổ chức đó. Hội đồng làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ, theo chế độ tập thể dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng làm việc theo phương thức thảo luận tập thể, đóng góp ý kiến. Ý kiến của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng (hoặc Ủy viên thường trực được ủy quyền) kết luận. Hội đồng họp thường kỳ 06 tháng hoặc một năm một lần do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Hội đồng có thể họp bất thường theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của ít nhất 1/2 tổng số Ủy viên Hội đồng. Các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng và các cán bộ giúp việc theo điều động của Cục Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện bảo mật tài liệu, số liệu, thông tin và hoạt động của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Hội đồng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article