Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012-2015, Kết quả sản xuất kinh doanh 2012-2015, Báo cáo lương năm 2015, Thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo lương năm 2015.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Yên Dũng (thuộc UBND tỉnh Bắc Giang) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012-2015, Kết quả sản xuất kinh doanh 2012-2015, Báo cáo lương năm 2015, Thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo lương năm 2015.

Kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Bắc Giang-> Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Yên Dũng (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article