Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch tài chính năm 2017, Báo cáo lương năm 2017 và Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kết quả phân phối lợi nhuận 2016, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN 2016, Tình hình SXKD và tài chính 2016, Tình hình đầu tư 2016, Đánh giá xếp loại người quản lý và doanh nghiệp 2016.

Tổng công ty Cà phê Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV (phiên bản tháng 10/2016)

Cổng thông tin doanh nghiệp giới thiệu toàn văn Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV mới nhất