Doanh nghiệp công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Bảng cân đối kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, Báo cáo tài chính 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018…

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam công bố về việc Công bố thông tin năm 2018, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Báo cáo tài chính 2017, Thuyết minh báo cáo tài chính 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Bảng cân đối kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành-> Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -> Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article