Doanh nghiệp công bố thông tin thay đổi người quản lý.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà công bố thông tin

thay đổi người quản lý nam 2018

Trước đó, Công ty đã công bố Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2011-2015, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Báo cáo tài chính Quý II năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính Quý III năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018.…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành ->  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -> Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article