Doanh nghiệp công bố Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (Bộ Tài chính) công bố Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố  Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo lương năm 2016 và Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Kết quả sản xuất kinh doanh 2013-2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Nhân sự Trưởng Ban kiểm soát 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018…

Chi tiết mời Quý độc giả xem tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Tài chính -> Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article