Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 02 năm gần nhất 2015-2016, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 02 năm gần nhất 2015-2016, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Như vậy, sau hơn hai năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành-> Bộ Khoa học và Công nghệ -> Công ty TNHH MTV Ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article