Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Báo cáo Ban Giám đốc kèm Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Bảng cân đối kế toán 6 tháng 2018, Báo cáo lưu chuyển tiêng tệ 6 tháng 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Phát triển khu công nghệ cao Hoà Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Báo cáo Ban Giám đốc kèm Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Bảng cân đối kế toán 6 tháng 2018, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016, Tiền lương tiền thưởng 2016, Thông tin người đại diện pháp luật 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Sắp xếp đổi mới 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và 3 năm gần nhất 2015-2018.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành-> Bộ Khoa học và Công nghệ -> Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article