Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018, Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng 6 tháng 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư phát tiển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (thuộc Bộ Giao thông vận tải) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018, Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng 6 tháng 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Tình hình thực hiện chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và hằng năm 2011-2015, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo tài chính công ty mẹ 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Giao thông vận tải -> Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article