Hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
08/12/2020


Thời gian vừa qua, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong quá trình hội nhập quốc tế

Xem chi tiết...

Các chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong thời gian qua tại Việt Nam
18/12/2020


Các chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong thời gian qua tại Việt Nam

Xem chi tiết...

Dự án hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME)
20/07/2020


Dự án LinkSME kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa với những doanh nghiệp dẫn đầu sẽ thúc đẩy tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hỗ trợ mục tiêu của USAID Việt Nam giúp mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Xem chi tiết...

Liên kết các trang thông tin DNNVV các nước ASEAN
01/03/2016


Nhằm tăng cường hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ASEAN

Xem chi tiết...

Lược hoá chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
10/09/2015


Nhấn chuột vào từng tiêu đề để có thêm thông tin

Xem chi tiết...

Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV
17/07/2014


Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực là một trong tám chính sách trợ giúp của Chính phủ đối với DNNVV

Xem chi tiết...

Chương trình hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp
16/07/2014


Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

Xem chi tiết...

Giới thiệu Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010
19/10/2006


Trong quá trình xây dựng Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2006-2010, Cục PT DNNVV đã phối hợp với tất cả các Bộ, Ngành và địa phương theo đúng các quy trình và thủ tục hành chính hiện hành. Đồng thời, Cục cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác DNNVV (được thành lập tại các Cơ quan Thành viên của Hội đồng Khuyến khích Phát triển DNNVV hoặc tại các Tổ chức hữu quan theo yêu cầu của Hội đồng, trên cơ sở quyết định của Hội đồng). 21 Tổ công tác đã được thành lập, gồm: 10 tổ tại các Bộ, 2 tổ tại các cơ quan cấp trung ương (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thống kê), 4 tổ tại các địa phương, 5 tổ tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (gồm đại diện của 34 cơ quan thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).

Xem chi tiết...

Tham vấn Quy định Pháp lý
04/02/2013


Trong phần này, DNNVV sẽ được tiếp cận dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến khu vực DNNVV, đồng thời có thể đóng góp ý kiến và khuyến nghị trực tiếp đến nhóm cán bộ dự thảo văn bản.

Xem chi tiết...

Những nguyên tắc cơ bản Hướng dẫn Chính sách phát triển DNNVV
04/02/2013


Những nguyên tắc cơ bản Hướng dẫn Chính sách phát triển DNNVV

Xem chi tiết...