Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau.
Chức năng, nhiệm vụ

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Năm Căn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thực hiện quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Năm Căn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 37, Điều 38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và khu kinh tế và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh Cà Mau giao.
 
Lãnh đạo Ban Quản lý
 
1/ Trưởng ban: (ông) Nguyễn Minh Ái

Điện thoại CQ: (0780)3 540367   DĐ: 0913 639408

2/ Phó Trưởng Ban: (ông) Nguyễn Việt Lập

Điện thoại CQ: (0780)3 812626   DĐ: 0913 837459  

3/ Phó Trưởng Ban: (ông) Lý Hoàng Trung

Điện thoại CQ: (0780)3 540367   DĐ: 0913 986 706

* Lãnh đạo các phòng chuyên môn:
1/ Chánh Văn phòng: (ông) Dư Hoài Phúc
Điện thoại CQ: (0780)3 812979   DĐ: 0917 393719
2/ Phó Chánh Văn phòng: (bà) Huỳnh Thị Thanh Trang
Điện thoại CQ: (0780)3 825866   DĐ: 0919 218618

3/Trưởng phòng Đại diện và Quản lý DN: (ông) Nguyễn Trường Lưu
Điện thoại CQ: (0780)3 540369   DĐ: 0918 052558
 
4/ Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư: (ông) Trần Văn Hiến
Điện thoại CQ: (0780)3 540299   DĐ: 0913 790336

5/ Trưởng phòng QL Quy hoạch, XD và Môi trường: (ông) Trịnh Chí Vững
Điện thoại CQ: (0780)3 815007   DĐ: 0918 312176
 
6/ Phó trưởng phòng Đại diện và Quản lý DN: (ông) Lê Thanh Liêm
Điện thoại CQ: (0780)3 540369   DĐ: 01254 813979
7/ Phó trưởng phòng QL QH XD và M Trường: (ông) Nguyễn Võ Khai Tâm
Điện thoại CQ: (0780)3 815007   DĐ: 0919 822316
 
* Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Cà Mau
Giám đốc: (ông) Trần Quốc Việt
Điện thoại CQ: (0780)2 201511   DĐ: 0913 656999
 
 Địa chỉ trụ sở làm việc: Số 84, đường Phan Ngọc Hiển, P4, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;
- Tên tiếng Anh: The Ca Mau Economic Zone Authority;
- Tên gọi tắt: CEZA;
- Website: http//banqlkkt.camau.gov.vn
- Email: banqlkktcm@gmail.com
- Điện thoại: (0780) 3825866; Fax: (0780) 3825477;
- MST: 2000589357-001 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article