Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Về cơ cấu tổ chức:
Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 04 Phó Giám đốc.
Số lượng các phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư không quá 06, đối với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không quá 07 phòng (phòng chuyên môn, phòng đăng ký kinh doanh, văn phòng, thanh tra, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc). Biên chế hành chính do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Hiện cả nước có 63 Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Xem thêm Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 5 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để biết thêm chi tiết.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article