Cục Phát triển doanh nghiệp giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Cục Phát triển Doanh nghiệp trước đây có tên là Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (ASMED) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện điều phối và thực thi chính sách phát triển DNNVV tại Việt Nam. Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời là Thư ký của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – được thay thế bởi Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ) do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch.

Căn cứ theo Nghị định số 61/2003/NĐ-CP  ngày 6 tháng 6 năm 2003 quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 29 tháng 7 năm 2003, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký các Quyết định số 504/QĐ-BKH về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của  Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 463/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển doanh nghiệp.

Ngày 14 tháng 11 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thay thế Nghị định số 61/2003/NĐ-CP). Theo đó, Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đơn vị trực thuộc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  - được đổi tên thành Cục Phát triển doanh nghiệp. Ngày 10/4/2009, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 463/QĐ-BKH quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển doanh nghiệp. Theo đó, Cục Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó Cục Phát triển doanh nghiệp là một trong ba mươi ba đơn vị trực thuộc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi tách nhiệm vụ quản lý đăng ký kinh doanh sang Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh – đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 08 tháng 4 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-BKH về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của Cục Phát triển doanh nghiệp. Tại Quyết định này, nhiệm vụ của Cục Phát triển Doanh nghiệp gồm các lĩnh vực: phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; sắp xếp, đổi mới và doanh nghiệp nhà nước; tổng hợp thông tin về đầu tư của các doanh nghiệp trong nước; hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục; v.v… Ngày 31/12/2010, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-PTDN quy định về nhiệm vụ các đơn vị thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp.

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-BKHĐT quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển doanh nghiệp. Cục Phát triển doanh nghiệp là đơn vị đầu mối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước.

 

Cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển doanh nghiệp
 
 
Chức năng

Cục Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước. Cục Phát triển doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và tài khoản cấp 2; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp trong dự toán hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ

Hiện tại, Cục Phát triển doanh nghiệp thực hiện việc xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; tổng hợp chung về đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân trong nước, hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục. 1. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm phát triển các loại hình doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền ban hành;

2. Về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:

a) Tổng hợp, xây dựng định hướng, kế hoạch, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và giải pháp trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn;

b) Tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

c) Nghiên cứu xây dựng, thí điểm, triển khai và hướng dẫn thực hiện các mô hình, phương thức xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các Trung tâm thuộc Cục;

d) Làm nhiệm vụ Thư ký thường trực của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước để Bộ trưởng trình Chính phủ; hướng dẫn trình tự, thủ tục sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước;

b) Tham gia với các đơn vị liên quan thẩm định, đóng góp ý kiến cho các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước theo phân công.

4. Tổng hợp thông tin về đầu tư của doanh nghiệp trong nước

5. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục.

6. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thuộc lĩnh vực phục trách của Cục.

7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

 
 
Các phòng chuyên môn

- Phòng Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 - Phòng Đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

 - Phòng Tổng hợp và Chính sách;

 - Phòng Đầu tư và Quản trị doanh nghiệp;

 - Phòng Hợp tác quốc tế;

 - Văn phòng;

 - Trung tâm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp;

 - Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc;

 - Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Miền Trung;

 - Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article