Dự án hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME)

Dự án LinkSME kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa với những doanh nghiệp dẫn đầu sẽ thúc đẩy tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hỗ trợ mục tiêu của USAID Việt Nam giúp mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.