Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau công bố thông tin hoạt động

6/30/2017 11:23:00 AM

Thông tin công bố là Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cáu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Yên Dũng lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

6/12/2017 6:18:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012-2015, Kết quả sản xuất kinh doanh 2012-2015, Báo cáo lương năm 2015, Thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo lương năm 2015.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Thanh công bố thông tin hoạt động

5/26/2017 2:47:00 PM

Thông tin công bố là các báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2012-2015, Báo cáo lương năm 2017.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei công bố thông tin hoạt động

5/26/2017 2:36:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

5/9/2017 12:55:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Kế hoạch tài chính năm 2017, Báo cáo lương năm 2017 và Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công bố thông tin hoạt động

4/24/2017 8:56:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kết quả phân phối lợi nhuận 2016, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN 2016, Tình hình SXKD và tài chính 2016, Tình hình đầu tư 2016, Đánh giá xếp loại người quản lý và doanh nghiệp 2016.

Tổng công ty Cà phê Việt Nam công bố thông tin hoạt động

1/4/2017 3:16:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV (phiên bản tháng 10/2016)

11/3/2016 8:29:00 AM

Cổng thông tin doanh nghiệp giới thiệu toàn văn Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV mới nhất