Hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ...

Thời gian vừa qua, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong quá trình hội nhập quốc tế

Tham vấn Quy định Pháp lý ...

Trong phần này, DNNVV sẽ được tiếp cận dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến khu vực DNNVV, đồng thời có thể đóng góp ý kiến và khuyến nghị trực tiếp đến nhóm cán bộ dự thảo văn bản.

Sổ tay đại biểu Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa ...

Sổ tay cho các đại biểu của Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 và các cuộc họp có liên quan dự kiến tăng năng lực cạnh tranh và khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ, vừa ...

Danh sách, địa chỉ và trang tin điện tử của 63 ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thực hiện bởi 63 ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau (danh sách xếp theo thứ tự chữ cái):

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban ...

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng ...

Phòng Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ...

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Danh sách các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp ...

Các trung tâm này trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương trên cả nước, thực hiện xúc tiến thương mại-đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.