Về vấn đề quan hệ pháp lý trong hoạt động đấu thầu

Nhà thầu tham dự thầu xây lắp và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế dự toán có quan hệ cha con thì có phạm luật không

Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Bên mời thầu trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thì có phải lập báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không

Về việc sử dụng nhà thầu phụ trong đấu thầu

Có được phép sử dụng cơ quan có chức năng phòng chống mối để làm nhà thầu phụ không hay phải liên danh?