free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ, mạng do mình cung cấp hoặc thiết lập; đảm bảo quyền lợi của người sử dụng và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với chất lượng dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông.
Mục đích Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ, mạng do mình cung cấp hoặc thiết lập; đảm bảo quyền lợi của người sử dụng và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với chất lượng dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông.
Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 61 Vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch)
631 Hoạt động hỗ trợ cho vận tải
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Từ 50.000 VNĐ đến 14.000.000 VNĐ (theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 89/2004/QĐ-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2004 quy định về phí, lệ phí quản lí chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính, viễn thông);

Thời hạn: Không được chỉ rõ

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụ, mạng bao gồm:

 • Đơn đăng ký chất lượng
 • Giấy phép thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ;
 • Danh mục chỉ tiêu chất lượng, các điều khoản đăng ký.
Trình tự thủ tục
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng.
 • Trong trường hợp không cấp, Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin phải thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản và ghi rõ lý do.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận, doanh nghiệp phải thông báo chất lượng của mình trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại các điểm giao dịch các chỉ tiêu chất lượng đã đăng ký
 • Hàng năm, doanh nghiệp phải báo cáo về chất lượng dịch vụ tới Bộ Bưu chính, Viễn thông
 • Bộ Bưu chính, Viễn thông có thể yêu cầu báo cáo đột xuất dựa trong một số trường hợp đặc biệt
Thời hạn trả lời hồ sơ Trong vòng 15 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra Thanh tra chuyên ngành về bưu chính, viễn thông
Hình thức xử phạt vi phạm Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với việc không đăng ký chất lượng dịch vụ
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
 • Chậm nhất là 7 ngày trước khi tiến hành kiểm tra, Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, đại lý dịch vụ bưu chính, viễn thông về thời gian bắt đầu kiểm tra và nội dung, kế hoạch kiểm tra.
 • Việc đo kiểm phục vụ công tác kiểm tra chất lượng do Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin chỉ định cơ quan đo kiểm được Bộ Bưu chính, Viễn thông công nhận tiến hành đo kiểm.
 • Doanh nghiệp chịu sự kiểm tra có trách nhiệm trả chi phí đo kiểm theo thoả thuận với đơn vị thực hiện đo kiểm và cung cấp miễn phí, miễn cước phần dịch vụ, mạng phục vụ công tác đo kiểm chất lượng
 • Trong thời hạn 15 ngày sau khi có kết quả kiểm tra, Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nhệ thông tin có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và thông báo kết quả kiểm tra cho doanh nghiệp, đại lý dịch vụ bưu chính, viễn thông
 • Kết quả giám sát chất lượng được báo cáo Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; thông báo trên trang Web của Bộ Bưu chính, Viễn thông và trên phương tiện thông tin đại chúng theo từng quý
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article