Để quản lý việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ ứng dụng trên mạng Internet tại Việt Nam
Mục đích

Để quản lý việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ ứng dụng trên mạng Internet tại Việt Nam

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 61 Vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch)
63 Các hoạt động phụ trợ cho vận tải; Kinh doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Từ 450.000 VNĐ tới 1.500.000 VNĐ (Quyết địnhcủa Bộ trưởng Bộ Tài chính số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 ban hành mức thu lệ phícấp giấy phép hoạt động bưu chính, viễn thông)

Thời hạn: Không quá 10 năm

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện

 • Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh cung cấp dịch vụ Internet

Hồ sơ xin cấp phép được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm:

 1. Đơn xin cấp phép
 2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động của hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 3. Điều lệ tổ chức  hoạt động hoặc hoặc văn bản quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy doanh nghiệp;
 4. Văn bản của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp chấp thuận việc đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ Internet (nếu có)
 5. Đề án cung cấp dịch vụ cho 05 năm đầu
Trình tự thủ tục
 • Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến hành thẩm định và xét cấp phép hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp xin phép biết.
Thời hạn trả lời hồ sơ 30 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành về bưu chính, viễn thông

Hình thức xử phạt vi phạm

Từ 50.000 VNĐ đến 70.000.000 VNĐ theo Nghị định của Chính phủ 55/2001/NĐ-CP  ngày 23 tháng 8 năm 2001 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet (OSP) là doanh nghiệp sử dụng Internet để cung cấp các dịch vụ ứng dụng Internet cho người sử dụng
 • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet (OSP) được kết nối với các ISP và IXP.
 • Nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định về tiêu chuẩn dịch vụ được ban hành bởi Bộ Bưu chính Viễn thông
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article