Để quản lý việc cung cấp dịch vụ viễn thông
Mục đích Để quản lý việc cung cấp dịch vụ viễn thông
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 61 Vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch)
631 Hoạt động hỗ trợ cho vận tải
Nơi nộp hồ sơ

 

Lệ phí và Thời hạn 15.000.000 VNĐ đến 75.000.000 VNĐ. Thời hạn: Không quá 10 năm
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện

 1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật
 2. Có phương án kỹ thuật phát triển hệ thống thiết bị viễn thông trong phạm vi cơ sở và điểm phục vụ công cộng và phương án kinh doanh dịch vụ viễn thông khả thi
 3. Có các phương án dự phòng để đảm bảo an toàn khi có sự cố về kỹ thuật
 4. Có các trang thiết bị và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin.

Hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm:

 1. Đơn xin cấp giấy phép của doanh nghiệp;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư;
 3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;
 4. Đề án cung cấp dịch vụ
Trình tự thủ tục
 • Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến hành thẩm định và cấp phép trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra lại thì thời hạn trên có thể kéo dài thêm nhưng không quá 75 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp xin cấp phép biết.

Thời hạn trả lời hồ sơ 60 ngày đến 75 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông

Hình thức xử phạt vi phạm Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
 • Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần và thời gian gia hạn không vượt quá một năm
 • Doanh nghiệp được cấp phép muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Bưu chính, Viễn thông 60 ngày trước ngày giấy phép hết hạn. Hồ sơ xin gia hạn gồm đơn xin gia hạn giấy phép; bản sao giấy phép đang có hiệu lực
 • Thu hồi giấy phép khi sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày cấp phép, doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện trên thực tế các hoạt động ghi trong giấy phép mà không có lý do xác đáng
 • Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép muốn xin cấp phép lại phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như trường hợp xin phép mới
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article