Giấy phép hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Văn bản chấp thuận việc nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị TVRO

Nhằm quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh

Giấy phép đưa sản phẩm băng, đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc, sân khấu đi gia công ở nước ngoài

Nhằm kiểm soát việc gia công sản phẩm băng đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc sân khấu ở nước ngoài

Giấy phép nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Nhằm kiểm soát số lượng và chất lượng của việc nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Giấy phép xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương trình đặc biệt, chương trình phụ

Nhằm quản lý và kiểm soát việc xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương trình đặc biệt, chương trình phụ

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh không thực hiện qua nhà xuất bản

Nhằm quản lý và giám sát việc xuất bản các tài liệu không được xuất bản bởi các nhà xuất bản của nhà nước

Giấy phép hoạt động báo chí

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động báo chí tại Việt Nam

Giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa nhựa

Nhằm quản lý hoạt động của các cơ sở phát hành phim nhựa, băng đĩa phim

Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính (OSP bưu chính)

Để kiểm soát việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam.

Giấy phép thành lập nhà xuất bản

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động của các nhà xuất bản

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản sản phẩm

Nhằm quản lý hoạt động xuất bản của các nhà xuất bản

Giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP)

Để quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam

Giấy phép băng tần

Để phân bổ tần số cho các mạng viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm phổ tần số vô tuyến điện

Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Để quản lý việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ viễn thông mới cho công cộng ngoài các dịch vụ đã được quy định trong giấy phép đã được cấp hoặc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông mới có sử dụng tài nguyên viễn thông và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn thử nghiệm mạng viễn thông dùng riêng có sử dụng tài nguyên viễn thông

Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông

Để quản lý việc thiết lập các mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông công cộng

Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ, mạng do mình cung cấp hoặc thiết lập; đảm bảo quyền lợi của người sử dụng và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với chất lượng dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông.

Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Để sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm phổ tần số vô tuyến điện và quản lý các hoạt động phát sống vô tuyến

Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP viễn thông)

Để quản lý việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ ứng dụng trên mạng Internet tại Việt Nam

Giấy phép cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP)

Để quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam

Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

Để quản lý việc lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

12