Nhằm quản lý các hoạt động của sở giao dịch và chi nhánh của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam.
Mục đích Nhằm quản lý các hoạt động của sở giao dịch và chi nhánh của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam.
Thể loại Giấy cấp phép
Ngành nào cần 641 Bưu chính
643
6492
6499
661
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: 5.000 đô la Mỹ (mở chi nhánh ngân hàng liên doanh)

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Ngân hàng liên doanh được Ngân hàng nhà nước xem xét cho mở sở giao dịch, chi nhánh khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có thời gian hoạt động tối thiểu là 3 năm kể từ ngày đi vào hoạt động.
 2. Có vốn điều lệ tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.
 3. Hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất. Tỷ lệ nợ quá hạn tại thời điểm cuối quý trước dưới 5%.
 4. Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động có hiệu quả.
 5. Hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý.
 6. Không vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng:
  1. Những trường hợp không được cho vay;
  2. Hạn chế tín dụng;
  3. Giới hạn cho vay, bảo lãnh;
  4. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần;
  5. Tỷ lệ đảm bảo an toàn;
  6. Dự phòng rủi ro.
 7. Không vi phạm các quy định khác của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc mở sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng liên doanh, gồm:

 1. Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị chấp thuận việc mở sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng liên doanh (trong trường hợp uỷ quyền phải có văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị), trong đó phải nêu tóm tắt: sự cần thiết về hoạt động của ngân hàng trên địa bàn; tên gọi; nơi dự định mở; nội dung và phạm vi hoạt động; đồng thời cam kết có đủ điều kiện theo quy định để mở sở giao dịch, chi nhánh.
 2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mở sở giao dịch, chi nhánh.
 3. Đề án mở sở giao dịch, chi nhánh cần có các nội dung sau: sự cần thiết hoạt động ngân hàng trên điạ bàn; nghiên cứu thị trường trên địa bàn; dự kiến tổ chức bộ máy; nội dung và phạm vi hoạt động; kế hoạch hoạt động trong 3 năm đầu.
 4. Bản gốc (hoặc bản sao được công chứng) báo cáo tài chính của ngân hàng liên doanh, báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập trong 2 năm gần nhất, báo cáo việc thực hiện các tỷ lệ an toàn của ngân hàng liên doanh cuối quý gần nhất.
 5. Văn bản Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng liên doanh dự định mở sở giao dịch, chi nhánh chấp thuận cho ngân hàng liên doanh được đặt trụ sở.
Trình tự thủ tục
 1. Ngân hàng liên doanh gửi văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đề án mở sở giao dịch, chi nhánh và các báo cáo như nêu tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 mục 10 nói trên cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi dự định mở sở giao dịch, chi nhánh.
 2. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các văn bản nêu tại khoản 1 Điều này, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết của hoạt động ngân hàng trên địa bàn gửi ngân hàng liên doanh 01 bản và Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) 01 bản.
 3. Sau khi nhận được văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, ngân hàng liên doanh gửi hồ sơ xin mở sở giao dịch, chi nhánh theo quy định tại Điều 6 Quy định này cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng).
 4. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của ngân hàng liên doanh, Ngân hàng Nhà nước xem xét và cho ý kiến bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc mở sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng liên doanh, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Thời hạn trả lời hồ sơ 15 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra Tên của cơ quan chức năng: Thanh tra Ngân hàng nhà nước, Thanh tra Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố
Hình thức xử phạt vi phạm Các mức phạt từ 20.000.000 VNĐ đến 40.000.000 VNĐ. Xem điều 10 Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
 • Sở giao dịch của ngân hàng liên doanh là một đơn vị độc lập, có con dấu riêng, có chức năng thực hiện một phần các hoạt động của ngân hàng liên doanh và một vài chức năng liên quan đến chi nhánh hoạt động dưới sự uỷ quyền của ngân hàng liên doanh;
 • Chi nhánh của ngân hàng liên doanh là một đơn vị độc lập, có con dấu riêng, có chức năng thực hiện một phần các hoạt động của ngân hàng liên doanh dưới sự uỷ quyền của ngân hàng;
 • Văn bản chấp thuận mở sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng liên doanh là loại văn bản phải có trước khi đăng ký kinh doanh. Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng liên doanh được cấp văn bản chấp thuận phải thực hiện đăng ký kinh doanh tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/TT-LN ngày 11/04/1992 của Ngân hàng Nhà nước và Trọng tài kinh tế nhà nước hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh;
 • Nghị định số 22/2006/ND-CP thay thế Nghị định Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/03/1999 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article